27.11.08

strange toupee (or 'toupet' meaning 'hair tuft')